Juridische voorwaarden

ARTIKEL 1 - DIENSTVERLENING

 • 1.1    De dienstverlening van Maakplein.nl bestaat uit het online matchen van Deelnemers die op grond van door de deelnemers opgegeven profielen goed bij elkaar passen.
 • 1.2    Maakplein.nl geeft geen garantie op succes of op een positieve match.
 • 1.3    Maakplein.nl is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft duidelijke voorlichting over de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website.
 • 1.4    Maakplein.nl kan aanvullende eisen stellen aan Deelnemers die van de dienstverlening gebruik willen maken.
 • 1.5    De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden.
 • 1.6    Maakplein.nl kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.
 • 1.7    Maakplein.nl is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelne-mers tijdens bijvoorbeeld een afspraak in aansluiting op kennismaking via de website.
 • 1.8    Maakplein.nl spant zich in om de dienstverlening aan Deelnemers zonder storingen te laten verlopen. Maakplein.nl kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
 • 1.9    Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal Maakplein.nl dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.
   

ARTIKEL 2 - GEDRAG VAN DEELNEMERS

 • 2.1    Het is de Deelnemers niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:
  −    bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar Maakplein.nl;
  −    onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
  −    teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
 • 2.2    Het is de Deelnemer bovendien niet toegestaan om:
  −    onwaarheden in zijn gegevens op te nemen;
  −    commerciële informatie te verspreiden;
  −    schade of hinder aan andere Deelnemers of Maakplein.nl toe te brengen;
  −    racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
  −    inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.
 • 2.3    Als een Deelnemer handelt in strijd met het gestelde artikel 2.1 of 2.2 kan Maakplein.nl het Deelnemerschap van de Deelnemer opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. Maakplein.nl stelt de Deelnemer op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder ver-melding van de reden.
 • 2.4    De Deelnemer accepteert dat Maakplein.nl als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 2.1 en 2.2.
   

ARTIKEL 3 - GEHEIMHOUDING

 • 3.1    Alle Deelnemers zijn verplicht om alle informatie die door Deelnemers op welke wijze dan ook wordt verstrekt als geheime informatie te behandelen en niet aan derden bekend te maken.
 • 3.2    De geheimhoudingsplicht geldt voor onbepaalde tijd.
 • 3.3    Als een Deelnemer zijn geheimhoudingsplicht schendt, levert dit een onrechtmatige daad op ten opzichte van Maakplein.nl en de overige Deelnemers van wie de informatie niet vertrouwelijk is/zijn behandeld.  
 • 3.4    Alle Deelnemers zijn verplicht om zich bij aanmelding schriftelijk akkoord te verklaren met de geheimhoudingsplicht.
 • 3.5    De geheime informatie bevat niet:
  a.    de informatie die algemeen bekend is, of anders dan door toedoen van de Deelnemer bekend wordt;
  b.    de informatie waarvan de Deelnemer kan aantonen dat deze reeds in haar bezit was op het moment dat deze door de verstrekker ter beschikking wordt gesteld;
  c.    de informatie waarvan de verkrijger kan aantonen dat zij deze heeft verkregen van een derde die daarover rechtmatig de beschikking had.
   

ARTIKEL 4 - KLACHTEN OVER DEELNEMERS; MISLEIDING

 • 4.1    Als Maakplein.nl een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. Maakplein.nl spant zich in om profielen van Deelnemers die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
 • 4.2    Maakplein.nl spant zich in om Deelnemers te wijzen op mogelijke mislei-ding door Deelnemers op Maakplein.nl. Op de Website zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen.
   

ARTIKEL 5 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 • 5.1    Op het gebruik van Maakplein.nl zijn de Privacy voorwaarden van Maakplein.nl van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Deelnemer worden verwerkt. Maakplein.nl houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookiewetgeving.
 • 5.2    Als er bij Maakplein.nl een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 2.1 en 2.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is Maakplein.nl gerechtigd om kennis te nemen van de via Maakplein.nl tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. Maakplein.nl werkt dit nader uit in de Privacy voorwaarden.
   

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID

 • 6.1    Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als die schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.
 • 6.2    Onder een toerekenbare tekortkoming wordt in deze voorwaarden verstaan: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend adviseur, die beschikt over de vereiste vakkennis en middelen, onder de betreffende omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid heeft kunnen en behoren te vermijden.
 • 6.3    De verplichting tot het vergoeden van schade schadevergoeding van opdrachtnemer op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd is. Deze verplichting, maar is echter nooit hoger groter dan het bedrag dat in het betreffende geval door onder deze verzekering wordt uitbetaald.
 • 6.4    Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  a.    gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stag-natieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;
  b.    schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.
   

ARTIKEL 7 - OPZEGGING DEELNEMER

 • 7.1    Het deelnemerschap kan opgezegd worden via e-mail, Website, brief of telefonisch onder vermelding van de bij inschrijving gebruikte naam. De Deelnemer ontvangt op het bij Maakplein.nl bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging.
   

ARTIKEL 8 - AANVULLENDE BEPALINGEN EN WIJZIGINGEN

 • 8.1    Aanvullende bepalingen mogen niet in het nadeel van Deelnemer zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de Deelnemer op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 • 8.2    Deze juridische voorwaarden Maakplein.nl  kunnen alleen worden gewijzigd in overleg met de Deelnemer.